OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.
Pobrane podatki i opłaty notariusz przekazuje na rachunki bankowe urzędu skarbowego oraz właściwych sądów rejonowych.

W celu ustalenia wysokości opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach czynności notarialnych jest nieodpłatne.


Wysokość taksy notarialnej za zamierzoną czynność ustalana jest przed jej dokonaniem. Wynagrodzenie to nie przekracza maksymalnych stawek taksy notarialnej określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przed dokonaniem każdej czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu. 

Poznańska Izba Notarialna:
http://www.rejent.poznan.pl/